Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BAVIB

Heiloo, augustus 2016

Artikel 1: Algemeen

1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van BaVib, mede handelend onder de naam Scheurmeter en Bakker Vibraties, gevestigd op de Zeekamplaan 24 te Heiloo. BaVib is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37116496
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van BaVib.

Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1 Bestellingen kunnen via http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/scheurmeter/ worden geplaatst. Een bevestiging van de bestelling wordt per email verzonden.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan en geldt “Bestelling met betalingsverplichting”.
2.3 BaVib behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij BaVib het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal BaVib aangifte doen bij politie.
2.5 De overeenkomst komt tot stand indien BaVib de bestelling heeft geaccepteerd.
2.6 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan BaVib mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste gegevens of het onthouden van de juiste gegevens (inkoopbon) zullen worden doorberekend aan de koper.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Stuksprijzen zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW, kosten voor verzending, administratie en kosten van verpakking. Deze kosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag.
3.2 BaVib kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 4: Levering

4.1 Verzending van bestellingen vindt normaal gesproken op de volgende werkdag plaats. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
4.2 BaVib is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. BaVib kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft BaVib het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
4.3 BaVib heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
4.4 Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal BaVib de koper hiervan op de hoogte stellen.
4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 14 dagen gecrediteerd worden.
4.6 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is BaVib gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

Artikel 5: Transport en risico

5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan BaVib is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2 De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met 0617 686 431 of email s.bakker@scheurmeter.nl.
5.3 Alle zendingen worden door BaVib verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door BaVib gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 6: Betaling

6.1 De betalingsmogelijkheden zijn:
* Betaling na factuur
* Vooruitbetaling

6.2 Betalingen na factuur dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op onze rekeningen zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Vooruitbetaling kan per Ideal, bank of giro. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BaVib.
6.4 BaVib behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.
6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door BaVib is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door BaVib gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.
6.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen of eventuele prijsafspraken.
6.7 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is BaVib gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6.8 Indien achteraf een bestelbon gevraagd wordt zonder dat deze is gestuurd wordt de factuur verhoogd met € 25,00 excl BTW administratiekosten.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van BaVib, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

Artikel 8: Garantie

8.1 De koper kan geen beroep doen op garantie in geval van:

  1. Er sprake is van normale slijtage.
  2. Onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
  3. Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht.
  4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
  5. De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.

8.2 De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan BaVib per mail. Het vervangende artikel zal worden opgestuurd met retour verpakking waarmee het vervangende artikel kan worden teruggestuurd..
8.3 Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.
8.4 BaVib is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BaVib.

Artikel 9: Retournering

9.1 De koper heeft na ontvangst het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgaaf van redenen.
9.2 Na ontbinden dient de koper binnen 14 dagen de bestelling te retourneren.
9.3 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en artikelen anders gekocht dan via www.scheurmeter.nl of één van de andere websites van BaVib.
9.4 Een retourzending dient altijd met track en trace, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden en in vergelijkbare verpakking. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.
9.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door BaVib worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Artikel 10: Productinformatie

10.1 BaVib besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. BaVib is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
10.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

Artikel 11: Privacy

11.1 BaVib hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.

BaVib gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.
11.2 Persoonsgegevens zullen door BaVib niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
11.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Artikel 12: Geschillen

12.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.
12.4 Indien wij de klacht niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen, kunt u de klacht indienen bij het Europese online geschillenplatform (ODR). U vindt deze organisatie via deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Voor bedrijven; indien de factuur wordt terug gestuurd i.v.m. ontbrekende gegevens die door u aangeleverd moeten worden dan wordt de factuur verhoogd met tenminste € 25,00.

Levertijd
– Vooruitbetalen 5 dagen of langer.
– Op rekening meestal binnen 5 dagen.
– Schoolvakanties langere levertijd.

 

Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.

Winkelwagen
Scroll naar boven